Skip to main content

Programy i projekty realizowane w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Projekty UE


Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”)

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł. Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Zakup sprzętu medycznego dla Centralnej Sterylizatorni w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z .o.o, umożliwiającego pracę w warunkach wzmożonego nadzoru epidemiologicznego.

Projekt pt. „Zakup sprzętu medycznego dla Centralnej Sterylizatorni w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. umożliwiającego pracę w warunkach wzmożonego nadzoru epidemiologicznego

Realizowany w ramach:

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X ,,Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - 2 Typ projektu. Nr umowy o dofinanowsanie UDA-RPSL.10.01.00-24-0009/22-00

Okres realizacji

30.03.2022r do 31.01.2023r

Wartość projektu:

Wartość całkowita Projektu 1653 667,18zł

Współfinansowanie z Unii Europejskiej 1 405 617,10zł

Udział własny 248 050,08zł

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest doposażenie Centralnej Sterylizatorni poprzez zakup urządzeń i sprzętu medycznego, niezbędnego do pracy w trybie wzmożonego nadzoru epidemiologicznego. Zakup urządzeń i sprzętu medycznego zwiększy wydolność organizacyjną Centrum Pediatrii oraz bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa epidemiologicznego. Zakup nowoczesnych urządzeń i sprzętu medycznej pozwoli na poprawę płynnego funkcjonowania Centralnej Sterylizatornii zgodnie z nowoczesnymi wymogami sanitarnymi.

Kompleksowe wdrożenie systemu e-Usług wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej do potrzeb pacjentów Centrum Pediatrii

Projekt pt. „Kompleksowe wdrożenie systemu e-Usług wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej do potrzeb pacjentów Centrum Pediatrii” nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0BAF/20-00

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Ślaskie

 

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Wartość całkowita projektu: 2 628 717,00zł

w tym  współfinansowanie UE w kwocie 2 234 409,45zł oraz
wkład własny w wysokości 394 307,55zł

Termin realizacji od  06.07.2020 do 31.12 2022    

Przedmiotem projektu jest wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie dostęp do elektronicznych usług publicznych na terenie województwa śląskiego, a także podniesie się jakość i dostępność do usług medycznych świadczonych przez placówkę, co stanowi główny cel projektu.

Na potrzeby realizacji ww. rozwiązań zostaną dostarczone rozwiązania z obszaru infrastruktury technicznej, sprzętowej oraz szereg rozwiązań z zakresu oprogramowania narzędziowego oraz dziedzinowego zapewniające wysoką dostępność e-usług oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Wdrożone działania umożliwią uruchomienie 8 elektronicznych usług publicznych, w tym 1 usługa telemedyczna udostępnianych on-line, w tym 5 o co najmniej 4 stopniu dojrzałości o wysokim stopniem powszechności i dostępności.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne. Czas trwania projektu - do 31.12.2023r. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 13.575.465,20zł. 

Głównym celem Projektu jest skalowanie innowacji społecznej – Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) dla dzieci i młodzieży dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca poprzez przygotowanie indywidualnych planów wdrożenia ŚCZP dzieci i młodzieży z uwzględnieniem specyfiki miast oraz realizację modelu ŚCZP dzieci i młodzieży, w tym profilaktyki uniwersalnej i selektywnej. Projekt adresowany jest do dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniów szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia oraz do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

Projekt zakłada włączenie podmiotów istotnych we wsparciu dzieci i młodzieży z miast objętych projektem - Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca – w jedną sieć koordynacji wsparcia i usług na rzecz dzieci i młodzieży z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Bezpośrednie działania w projekcie są skierowane na zdrowienie dzieci i młodzieży oraz rodzin w środowisku lokalnym, budowanie sieci współpracy, wsparcie podmiotów medycznych, społecznych i edukacyjnych w zmianie oraz prowadzenie profilaktyki. Projekt adresowany jest do 1.694 dzieci i młodzieży oraz 2.109 rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

 

Działania Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży opierają się na trzech głównych usługach:

 1.  koordynacja międzysektorowa i koordynacja jednostkowego procesu zdrowienia,
 2. świadczenia zdrowotne: oddziaływania terapeutyczne, psychoedukacja, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, wsparcie społeczne oraz leczenie psychiatryczne i psychoterapeutyczne,
 3. profilaktyka i edukacja.

W ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży funkcjonowały będą:

 1. Centrum Koordynacji:
  Infolinia,
  Zespół Pierwszego Kontaktu (ZPK)
  Zespół koordynacji międzysektorowej
 2. Rejestracja medyczna,
 3. Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjności,
 4. Centrum zdrowia psychicznego – II poziom referencyjności,
  Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
  Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży
 5. Profilaktyka.
struktura ŚCP
Schemat blokowy struktury ŚCP dzieci i młodzieży

 

Zespół infolinii odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń do Centrum w sytuacjach doświadczenia kryzysu psychicznego oraz przeprowadzenie krótkiego wywiadu diagnostycznego w celu oceny stopnia nasilenia kryzysu psychicznego i pilności podjęcia interwencji a następnie przekazuje zgłoszenie do właściwej komórki.

Po zgłoszeniu do Centrum, Zespół Pierwszego Kontaktu (ZPK) przyjmuje zlecenie od Zespołu Infolinii i podejmuje pierwszy kontakt z osobą zgłaszającą problem kryzysu psychicznego,
a w przypadku nieletnich - z ich opiekunami prawnymi. Pierwsze spotkanie, co do zasady i po uzyskaniu zgody obu stron, odbywa się w domu pacjenta w celu zebrania wywiadu i określenia wstępnych kroków do konceptualizacji przypadku,  przeprowadzane jest zgodnie z zasadami Dialogu Otwartego. Zadania Zespołu Pierwszego Kontaktu to nawiązanie relacji
z rodziną i pacjentem, poznanie historii problemu i sieci wsparcia społecznego oraz przygotowanie wstępnej konceptualizacji w podejściu bio-psycho-społecznym.

Zespół koordynacji międzysektorowej to zespół odpowiedzialny za koordynację współpracy instytucji udzielających pomocy, w tym z sektora zdrowia, oświaty i pomocy społecznej, której celem jest zbudowanie sieci wsparcia dla rodziny i dziecka będących w kryzysie psychicznym.

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci młodzieży czyli Pierwszy poziom referencyjny, gdzie pracować będą:

 • Zespół psychoterapeutyczny złożony z psychoterapeutów pracujących z rodzinami
  i małoletnimi pacjentami na rzecz zmiany zgodnie z celami ustalonymi w ramach indywidualnego planu zdrowienia
 • Zespół terapii środowiskowej:  Zespół pracuje w środowisku pacjenta, rozumianym jako praca z rodziną, dziećmi i młodzieżą w miejscu zamieszkania, w szkole lub w społeczności lokalnej. Współdziała z innymi specjalistami z sieci wsparcia społecznego w ramach interdyscyplinarnych zespołów, które wspólnie planują i wdrażają program pomocy i wsparcia dla pacjenta oraz jego otoczenia z uwzględnieniem dostępnych zasobów, np. innych specjalistów i placówki w najbliższym środowisku rodziny.

Poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży stanowi zespół psychologiczno-psychoterapeutyczny i zespół lekarzy, specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej stanowi personel lekarski i pielęgniarski, psychologiczno- psychoterapeutyczny, terapii zajęciowej i wychowawcy. Oddział ściśle współpracuje
z przedszkolem, szkołą podstawową i/ lub ponadpodstawową, w ramach której pacjenci mogą realizować obowiązek nauki. W oddziale realizowany jest program terapeutyczny skierowany głównie do osób z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami nastroju, z nieprawidłową kształtującą się osobowością, a także do osób z zaburzeniami psychotycznymi, ale bez aktywnych objawów wytwórczych.

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz oddział dzienny działają w ramach Drugiego poziom referencyjnego.

Zespołu ds. profilaktyki dzieci i młodzieży z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Zespół koordynuje prowadzenie profilaktyki w miastach, wspiera merytorycznie instytucje
w społeczności lokalnej oraz współpracuje z nimi na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Docelowo wsparciem, w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, objętych będzie około 88 szkół podstawowych oraz około 19 szkół ponadpodstawowych z Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic oraz Sosnowica. Przeprowadzone zostaną między innymi warsztaty edukacyjno-profilaktyczne. Dzięki warsztatom nauczyciele i wychowawcy będą lepiej przygotowani do reagowania na niepokojące objawy wskazujące na kryzysy, rodzice lub opiekunowie wzmocnią umiejętności wychowawcze w zakresie budowania porozumienia
z dzieckiem i wspierania go w osiąganiu celów a dzieci i młodzież będą miały większą świadomość potrzeb i możliwości korzystania w kryzysach z profesjonalnego wsparcia.

Zakup sprzętu komputerowego i robotycznego celem zapewnienia ciągłości przepływu informacji, e-porad, e-konsultacji i e-ćwiczeń dla pacjentów i opiekunów.

Projekt pt.,, Zakup sprzętu komputerowego i robotycznego celem zapewnienia ciągłości przepływu informacji, e-porad, e-konsultacji i e-ćwiczeń dla pacjentów i opiekunów."  nr UDA-RPSL.10.01.00-24-02CG/20-00

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X ,,Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna" Działanie 10.1. ,, infrastruktura ochrony zdrowia" - 2 typ projektu

Wartość całkowita projektu     895 000,00 zł
Współfinansowanie z Unii Europejskiej     760 750,00 zł
Współfinansowanie z budżetu krajowego     89 500,00 zł
Udział własny     44 750,00 zł
Okres realizacji projektu od 28.09.2020 do 30.06.2021

Celem projektu jest zabezpieczenie ciągłości pracy szpitala w sytuacjach zagrożenia epidemicznego przy zachowaniu jak największej ilości porad i zabiegów z uwzględnieniem ograniczenia lub wyeliminowania bezpośrednich kontaktów pomiędzy personelem, a pacjentami i ich opiekunami.

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie usług e-recepcji, e-porad, e-konsultacji, i e-zabiegów rehabilitacyjnych poprzez  automatyzację procesów np. wykorzystanie robotów do pomiaru temperatury, szkolenia pacjentów i nadzorowania rehabilitacji czy zaprowadzania pacjentów do właściwych sal, a także umożliwienie pracy zdalnej personelu będącego na kwarantannie lub objętego izolacją dzięki zakupowi komputerów wraz z oprogramowaniem.

Zapewnienie mieszkańcom województwa śląskiego dostępu do wysokiej jakości nowoczesnej diagnostyki obrazowej dzieci i młodzieży w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Tytuł projektu: „Zapewnienie mieszkańcom województwa śląskiego dostępu do wysokiej jakości nowoczesnej diagnostyki obrazowej dzieci i młodzieży w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Projekt dotyczy wyposażenia poradni specjalistycznych i obejmuje wymianę przestarzałych technicznie i technologicznie aparatów TK, RTG, USG, 2 wideoendoskopów umożliwiających diagnostykę obrazową dzieci i młodzieży. Aparaty te są podstawą funkcjonowania Centrum Pediatrii, w ramach którego funkcjonuje 13 poradni specjalistycznych, 10 oddziałów stacjonarnych, 2 oddziały dzienne. Obecnie posiadane aparaty mają po kilkanaście lat. Częste awarie przedmiotowych aparatów i przestoje nimi spowodowane znacznie zakłócają pracę poradni specjalistycznych(w tym największej w regionie por. chirurgicznej dla dzieci) i szpitala ograniczając dostęp do diagnostyki. Projekt ma na celu poszerzenie dostępu i podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie diagnostyki obrazowej. Tylko szybka i sprawna diagnostyka pozwala na postawienie prawidłowej diagnozy a w konsekwencji wdrożenie efektywnego i sprawnego leczenia dziecka.

 

Wartość całkowita projektu: 3 877 207,87 zł 

Dofinansowanie UE: 3 293 484,69 zł 

Wkład własny Centrum Pediatrii: 583 723,18 zł 

Termin realizacji projektu: od 31.07.2018 do 28.02.2021

Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Projekt pt. ”Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”
nr POWR.05.04.00-00-0180/19

realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa V. ,,Wsparcie dla obszaru zdrowia” Działanie 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych”

okres realizacji projektu: od: 19.12.2019 - 31.10.2023 


Centrum Pediatrii jest Liderem projektu realizującym powyższy projekt wraz z partnerami tj. Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 im. prof.. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 8 363 806,00 zł i obejmuje:

1) dofinansowanie w kwocie 8 112 056,00,00 zł z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich w kwocie 7 049 015,69 zł,

b) ze środków dotacji celowej w kwocie 1 063 040,31 zł

2) wkład własny w kwocie 251 750,00 zł


Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży w woj. dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim , śląskim i warmińsko-mazurskim dzięki wykształceniu specjalistycznej kadry medycznej zajmującej się zdrowiem psychicznym.

Projekty dofinansowane z budżetu państwa
lub z państwowych funduszy celowych


Doposażenie Oddziału Rehabilitacji w urządzenia robotyczne – stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych.

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu uzyskało dotację celową Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji. 

Doposażenie Oddziału Rehabilitacji w urządzenia robotyczne – stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych.

 

Planowany koszt realizacji zadania:

500 000,00 zł

Wartość wydatków

425 599,92 ZŁ

Wartość dofinansowania wynosi

425 599,92 ZŁ

Termin realizacji

 Grudzień 2023

 

 

Poprawa jakości, zwiększenie dostępności do świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i podniesienie jakości opieki pacjentów Klinicznego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego oraz zwiększenie jakości działań w obszarze diagnostyki i terapii w zakresie opieki psychiatrycznej poprzez doposażenie oddziału w sprzęt medyczny, sprzęt komputerowy.

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu uzyskało dotację celową Ministerstwa Zdrowia na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów Klinicznego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Sosnowcu” w ramach programu wieloletniego pn. „Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023”

 

Celem inwestycji jest poprawa jakości, zwiększenie dostępności do świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i podniesienie jakości opieki pacjentów Klinicznego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego oraz zwiększenie jakości działań w obszarze diagnostyki i terapii w zakresie opieki psychiatrycznej poprzez doposażenie oddziału w sprzęt medyczny, sprzęt komputerowy.

 

W ramach inwestycji planowane jest podzielnie dużej sali terapeutycznej na dwa mniejsze pomieszczenia w celu optymalizacji wykorzystania pomieszczeń poprzez zapewnienie możliwości prowadzenia równoczasowo terapii w dwóch grupach, co zwiększa efektywność procesu leczenia. Ponadto planowany jest zakup nowych łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi co wpłynie na poprawę komfortu pacjentów przebywających w oddziale.

Inwestycja obejmuje również doposażenie oddziału w nowoczesne pompy objętościowe co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oddziału podczas podawania leków oraz diet przemysłowych.

Dofinansowanie obejmuje:

 • Doposażenie Klinicznego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii w urządzenia w sprzęt komputerowy: komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne;
 • Doposażenie Klinicznego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii w łóżka medyczne z barierkami i bez barierek oraz szafki przyłóżkowe;
 • Doposażenie Klinicznego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii w sprzęt medyczny- pompy objętościowe;
 • Modernizacja i przebudowa Klinicznego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii polegająca na podziale sal terapeutycznych

 

Wartość wydatków:

578 493,00 zł

Wartość dofinansowania wynosi

578 493,00 zł

Termin realizacji

Listopad-Grudzień 2023